Advanced Courses

VentureUP është e përkushtuar që të luajë një rol të plotë dhe aktiv në avancimin e të rinjve të Kosovës përmes ofrimit të kurseve të aftësive specifike dhe të orientuara drejt tregut të punës, duke rritur kështu mundësitë e punësimit.

Unreal Engine 4

DEADLINE: March 15

Digital Marketing

DEADLINE JANUARY 20

PHP Course

DEADLINE JANUARY 20

Web Design

DEADLINE JANUARY 20

Artificial Intelligence

DEADLINE JANUARY 20

Machine Learning

DEADLINE JANUARY 20