Machine Learning

Trajnimi ofrohet për 30 orë dhe do të përfshijë temat si më poshtë:

Hyrje ne Machine Learning
Te dhenat dhe fuqia e tyre
Krijimi i modeleve per ML
Algoritmet e ML
Mesimnxenia e thelle (Deep Learning)
Regresioni Linear (Linear Regression), Polinomial dhe i Shumefishte
Metodat e parashikimit permes ML
Trajnimi dhe testimi i modeleve permes ML
E ardhmja e ML

*  Për të marr pjesë në trajnim nuk kërkohet përvojë paraprake.

Ligjërues – Driart Elshani
Driart Elshani është një ekspert i Inteligjencës Artificiale (AI) dhe Mësimit Makiner (ML) me një përvojë të gjerë të fituar në institucione akademike, industriale dhe qeveritare. Ai u shkollua në Universitetin e Brukselit (ULB) në Belgjikë ku mori Bachelor, Master dhe PhD në Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit.
Driarti ka qenë një Profesor Vizitor në Universitetin e Miçiganit në SHBA, ndërsa në Kosovë jep mësim në RIT Kosova (AUK), Riinvest, UBT dhe UP.