PHP

Trajnimi ofrohet për 40 orë dhe do të përfshijë temat si më poshtë:

 

PHP Introduction to PHP | Installing a Web server | Code Editor
PHP Variables | Superglobals | Arrays | Associative Arrays
PHP Branching | Loops | Functions
PHP Generating Dynamic HTML | Templating
PHP Requests | Responses | HTTP Methods
PHP OOP: Classes | Methods | Objects | Instantiation
PHP OOP: Encapsulation | Inheritance | Polymorphism | Abstraction
MySQL Databases | Tables | Field Types | Basic SQL Queries
MySQL Joins | Aggregations | Filtering | Ordering
PHP/MySQL CRUD operations | Preventing SQL injections
PHP/MySQL Processing a Form | Input Sanitization | XSS | Form validation
PHP/MySQL File System | File Uploads | Security
PHP/MySQL Cookies | Sessions | Basic Authentication System
PHP/MySQL Model-View-Controller (MVC) Architecture

Ligjëruesi – Tahir Hoxha

Profesionist i njohur në trajnimin e orientuar drejt dizajnit dhe zhvillimin e aplikacioneve në PHP. Ai është gjithashtu një bashkëautor i librit shqip “PHP dhe MySQL për fillestarët”. Ai ka punuar në shumë projekte të lidhura me teknologjinë dhe ka përvojë të madhe në leksione / trajnime. Tahir ka përvojë në aplikacione zyre, menaxhim të bazave të të dhënave, aplikacione në internet dhe botime desktop. Tahir Hoxha ka punuar në shumë projekte të lidhura me teknologjinë dhe ka përvojë të madhe në trajnimin e lidhur me IT që nga viti 1990.